حواست هست؟اینجا مقصد نیست...

بهش گفتم اگر وقت نکردی توبه کنی چی؟
خندید و گفت :
فکر کردی خدا معطلِ مرگِ منِ!!؟
چند وقت بعد اما وقتش به سر رسید
و دیگر وقتی نداشت برای بازگشت...

حواست هست؟اینجا مقصد نیست...

[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 12:22 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]