ذکری کن به سنگ های مزار رفتگان!

راه بیفت سمت قبرستان! آخر هفته، حتی شده چند دقیقه وقت بگذار و گذری کن به سنگ های مزار رفتگان!
اکثر آنها، جوان رفته اند!
عبرت بگیریم وبسازیم خودمان را!

[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 12:19 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]