نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

نبیند مدعی جز خویشتن را        که دارد پرده ی پندار در پیش
گرت چشم خدابینی ببخشند         نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش





[ سه شنبه 21 دی 1395  ] [ 02:19 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]