ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ نویسنده معروف ﻣﺴﯿﺤﯽ

 

ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ نویسنده معروف ﻣﺴﯿﺤﯽ دویست ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪه است...ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ یکی از ﻛﺘﺎﺏهایش ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:...
 


O'Ali,

If I say you're superior to Jesus Christ, my religion
cannot accept it!
If I say he's superior to you, my conscience won't
accept it!
I don't say you're God!
...So, tell us yourself, o'Ali:
Who are you !?

 


" ﺍﻯ ﻋﻠﻰ!
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ، ﺩﻳﻨﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ.!
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ.!
ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻰ...!
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ:

ﺗﻮكیستی.

[ دوشنبه 20 دی 1395  ] [ 01:18 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]